Er zijn heel wat toetsen beschikbaar die gratis te maken of te downloaden zijn. Veel daarvan wordt op deze site verzameld. De meeste toetsen hebben echter geen normering. En dat is voor een goede evaluatie wel nodig. Daarom presenteren we hier toetsen waarmee wel een vergelijking mogelijk is. Om te beginnen putten we uit het reservoir van PPON. Het gaat dan om toetsen en opdrachten voor de bovenbouw van de de basisschool. We kiezen daarbij eerst voor onderwerpen die op veel scholen (nog) niet of weinig getoetst worden. Bijvoorbeeld omdat er geen of weinig landelijke toetsen voor beschikbaar zijn. Of omdat ze ontbreken in de meest gebruikte leerlingvolgsystemen.

Daarmee vervallen voorlopig toetsen voor de basisvakken taal, rekenen en Engels. Vaak heeft men daar al meer dan genoeg voor in huis en is er veel beschikbaar via andere, veelal commerciële, kanalen. Wel komen we later met instrumenten voor enkele domeinen in de Nederlandse taal die slecht gedekt worden in de huidige systemen, zoals luisteren en spreken.

In deze eerste lichting van gratis toetsen op Testadvisor© richten we ons op de onderwijsleergebieden die gezamenlijk ook wel als wereldoriëntatie, of als de zaakvakken, worden aangeduid: Biologie, Natuurkunde, Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Burgerschap.

In tweede instantie komen daar instrumenten bij voor Bewegingsonderwijs, Kunstzinnige oriëntatie (muziek, beeldende vorming) en Verkeer.

Maak hieronder een keuze om een toets te bekijken of te downloaden.

Onderwijsleergebied Onderwerpen (afzonderlijke toetsen) Aantal opgaven
Biologie Organismen, waarnemen en reageren 16
Stofwisseling en kringloop 27
Voortplanting en ontwikkeling 22
Voeding en gezondheid 30
Biotoop: Het bos 37
Biotoop: De stad nnb 
Biotoop: De plas nnb 
Natuurkunde Natuurkunde 29
Techniek Techniek (theorie) 28
Aardrijkskunde nnb
Geschiedenis nnb
Burgerschap Kennis: Sociaal-cultureel 24
Kennis: Politiek 25
Kennis: Economisch 21

nnb = nog niet beschikbaar

Let op.

In alle hierboven gepubliceerde toetsen zijn de opgaven geordend van makkelijk naar moeilijk (gebaseerd op een landelijke steekproef in groep 8 van de basisschool). Ze zijn in zekere zin dus adaptief te noemen. Hou daar bij de interpretatie van de scores rekening mee. Er kunnen overigens goede argumenten zijn om de vragen te husselen en makkelijke vragen af te wisselen met moeilijke. In dat geval zal die ordening handmatig moet worden gewijzigd.

Op de site van PPON (Cito) staan ook voorbeeldtoetsen met aanwijzingen voor gebruik voor Biologie, Voeding en gezondheid, Natuurkunde en Techniek. Deze toetsen bevatten echter een selectie uit de opgaven in bovenstaande documenten en zijn anders geordend.

Lees voor de inzet van deze instrumenten in de praktijk ook deze toelichting.

Naast opgaven uit PPON zijn er ook andere bronnen:

  • gratis toetsen voor groep 6, 7 en 8 op kids4cito (niet genormeerd)
  • Oude Eindexamens VO www.examenblad.nl ; zie ook beschikbare toetsen VO
  • Oefenvragen voor de Rekentoets zijn te vinden op oefen.facet.nl, een site alleen toegankelijk voor scholen.
  • Gratis toetsen van Engels, Frans, Duits, rekenen en spellen kan op de Nu Beter websites.
  • Meer bronnen zullen binnenkort worden toegevoegd. Blijf deze site volgen.

Disclaimer:

Alle toetsen en instrumenten die op deze site worden gepresenteerd zijn reeds elders gepubliceerd met het doel om te worden gebruikt in de praktijk van het onderwijs. Veelal zijn de instrumenten met publieke middelen ontwikkeld (OCW) en zijn ze om niet ter beschikking gesteld. Dat neemt niet weg dat er copyright kan rusten op de gepubliceerde documenten. De hier gepubliceerde instrumenten mogen dus niet commercieel worden ingezet. Verder worden de instrumenten ter beschikking gesteld zonder garanties op werkzaamheid of kwaliteit en is gebruik voor eigen risico.

Advies