Evaluatieonderzoek

Testadvisor© kan evaluatieonderzoek voor u uitvoeren. Door de jarenlang opgedane expertise in allerlei vormen van onderzoek kunnen wij u verschillende varianten van dienstverlening aanbieden.

Bijvoorbeeld:

  • hulp bij onderzoek dat u zelf uitvoert, bijvoorbeeld door advies bij de opzet, de instrumentconstructie, de dataverzameling of de rapportage;
  • onderzoek dat in samenwerking  wordt uitgevoerd en door ons wordt geanalyseerd en gerapporteerd;
  • onderzoek dat volledig door ons wordt gepland en uitgevoerd, uiteraard in overleg met u als opdrachtgever;
  • informatie geven over het zelf uitvoeren van onderzoek.

Voordeel van testadvisor© is, dat naast de onderzoekservaring, we ook gebruik kunnen maken van een groot scala aan instrumenten om allerlei interventies te kunnen evalueren. Dus niet alleen toetsen, met hoofdzakelijke cognitieve doelen, maar ook instrumenten waarmee we affectieve, motorische en creatieve doelstellingen kunnen evalueren. Met vragenlijsten, enquêtes, checklists, observatieschema’s, beoordelingsschalen, noem maar op.

Evaluatieonderzoek is er in allerlei verschijningsvormen. Kleinschalig bijvoorbeeld op één school, om te kijken hoe een nieuw programma werkt, maar het kan ook meerdere scholen betreffen of alle scholen van een schoolbestuur met de mogelijkheid om een interventie op meerdere locaties te evalueren.

De ontwikkelaar van deze site heeft veel ervaring met evaluatieonderzoek en kan dergelijk onderzoek snel en efficiënt opzetten en uitvoeren.

Maar u kunt het onderzoek ook prima zelf doen.

Voorbeelden van evaluatieonderzoek:

  • Evaluatie van didactische interventies (na een les, cursus)
  • Evaluatie van de effectiviteit van een nieuwe didactiek of lesmethode
  • Evaluatie van het effect van een beleidsmaatregel op school
  • Evaluatie van de kwaliteit van een systeem (groep, school, bestuur)
  • Evaluatie van de oudertevredenheid

Het belang van onderzoek op school vinden we terug bij de volgende trends

Opbrengstgericht werken

Een belangrijke ontwikkeling in het onderwijs van de laatste jaren is de nadruk op opbrengsten. Het gaat dan om de uitkomsten van onderwijs in termen van leerresultaten: kennis en kunde van leerlingen, zoals dat tot uiting komt in met name toetsresultaten en scores op andere meetinstrumenten (examens, eindopdrachten). Opbrengstgericht werken is eigenlijk het equivalent van doelgericht werken, waarbij echter expliciet wordt gemaakt dat er ook een meting moet zijn die laat zien in hoeverre het gestelde doel is bereikt. De nadruk komt dus veel meer op de evaluatie te liggen. Wat heeft het onderwijs opgeleverd en hoe wordt dat zichtbaar gemaakt? Evaluatie-instrumenten spelen in deze ontwikkeling dus een cruciale rol.

Kunt u aantonen wat uw onderwijs heeft opgeleverd?

Testadvisor© kan u helpen dit zichtbaar te maken.

Datagestuurd onderwijs

Ten gevolge van de nadruk op opbrengstgericht werken is er ook steeds meer aandacht gekomen voor de wijze waarop scholen en besturen omgaan met de uitkomsten van toetsen en examens. Toetsen maken steeds meer onderdeel uit van een systeem, waarin leerlingen regelmatig resultaten moeten laten zien, die worden opgeslagen en in beeld worden gebracht (leerlingvolgsystemen). Door deze opbrengsten te aggregeren naar groepen en scholen kunnen evaluaties worden uitgevoerd op verschillende niveaus. Veelal beschikken scholen over administratiesystemen voor leerlingen, waarin ook de resultaten op toetsen en examens worden ondergebracht. De meer geavanceerde systemen maken het mogelijk analyses te doen op deze uitkomsten in de vorm van tabellen en grafieken, waarbij leerlingen en groepen leerlingen zowel longitudinaal als transversaal in beeld kunnen worden gebracht.

Testadvisor© kan u helpen met de analyse.

Schoolzelfevaluatie

Een specifieke vorm van analyse is de schoolzelfevaluatie. Dit is vooral in het primair onderwijs populair, met name om gegevens uit het leerlingvolgsysteem in te zetten om te komen tot een analyse op groeps- en schoolniveau. Een dergelijke analyse kan aanzet zijn tot verbeterplannen en is onderdeel van de kwaliteitszorg op school en bestuursniveau. De inspectie van het onderwijs hecht er aan dat er genormeerde toetsen worden ingezet voor de evaluatie en dat de kwaliteitszorg op orde is. Werken met schoolzelfevaluatie is ook een vorm van datagestuurd werken.

De hoofdauteur van deze site is een expert op het gebied van schoolzelfevaluatie en heeft diverse programma’s ontwikkeld om op basis van data uit het Cito-LOVS een analyse en een verbeterplan te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van trendanalyses, dwarsdoorsnedes, grafieken van vaardigheidsgroei en groepsoverzichten.